1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a

násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Marcel Šmíd

IČ: 71862889

se sídlem: Vlastějovice 106, Vlastějovice, 285 23

info@tvujnaramek.cz

www.tvujnaramek.cz

zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Kutná Hora

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby,

která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své

podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na

webové stránce dostupné na internetové adrese www.tvujnaramek.cz (dále je „internetový

obchod“). 

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v

kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II. Informace o zboží a cenách

1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou

uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně

daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží

ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po

dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání

kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního

charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. 

3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním

zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém

obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4. Případné slevy s kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s

kupujícím jinak. 

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s

uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí

kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

2. Kupující provádí objednávku zboží tímto způsobem:

 vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do

objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko……. Údaje

uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky

je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se

seznámil s těmito obchodními podmínkami.

5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení

objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je

automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní

podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím.

Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího. 

6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle

kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za

nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího

o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních

podmínkách.

7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud

není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit

objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních

podmínkách. 

8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v

internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu

zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické

potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje

kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu

pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní

smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu

prodávajícího.

IV. Zákaznický účet

1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující

přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující

provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět

správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při

jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu

a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je

povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho

zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu

třetími osobami.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj

uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní

smlouvy a těchto obchodních podmínek.

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to

zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení

prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

V. Platební podmínky a dodání zboží

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit

následujícími způsoby:

 bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího, č.ú. 296569887/0300

 hotovostně při osobním převzetí

 dobírkou v hotovosti při předávní zboží.

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a

dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i

náklady spojené s dodáním zboží.

3. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem

připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

4. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada

kupní ceny před odesláním zboží není zálohou. 

5. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je

povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak

nejpozději do 48 hodin

6. Zboží je kupujícímu dodáno:

 na adresu určenou kupujícím objednávce

 prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil,

7. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

8. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v

objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy

smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné

náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

9. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v

objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně

kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v

objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp.

náklady spojené s jiným způsobem doručení.

10. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v

případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu

svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

11. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na

emailovou adresu kupujícího.

12. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů

na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu

zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující

povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

13. Odeslání: 5 - 10 pracovních dní od přijetí platby na účet nebo ode dne přijetí objednávky v

případě platby dobírkou.

VI. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má

právo od kupní smlouvy odstoupit.

2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů 

 ode dne převzetí zboží,

 ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží

nebo dodání několika částí

 ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná

dodávka zboží.

3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy: 

 poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před

uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil

kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

 o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na

vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

 o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž

cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,

 o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

 dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně

smíseno s jiným zbožím,

 dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej

není možné vrátit,

 dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil

jejich původní obal,

 dodávce novin, periodik nebo časopisů,

 dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s

předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od

smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě

nemá právo na odstoupení od smlouvy,

 v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve

lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od

smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo

doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí

kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od

odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží

prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou

poštovní cestou.

7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od

odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho

přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným

způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

8. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí

prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému

způsobu dodání zboží.

9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky

kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

10. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to

možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn

jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti

zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží.

Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce

a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky

včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem,

popřípadě způsobem určeným kupujícím. 

VII. Práva z vadného plnění

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá

kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti,

které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu

zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží

tohoto druhu obvykle používá,

 zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost

nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo

vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního

zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za

nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho

obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou

zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

3. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

 výměnu za nové zboží,

 opravu zboží,

 přiměřenou slevu z kupní ceny,

 odstoupit od smlouvy.

4. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,

 pokud má zboží podstatnou vadu,

 pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,

 při větším počtu vad zboží.

5. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace

možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné

potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení

reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně

potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí

reklamace.

6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do

tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby

potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena

bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím

nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a

kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje

okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

7. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace. 

8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc

má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

9. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů

vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit

ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

10. Volbu způsobu reklamace má kupující.

11. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, §

2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně

spotřebitele.

VIII. Doručování

1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat

prostřednictvím elektronické pošty. 

2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto

obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu

uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce. 

XI. Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní

inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:

https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese

http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím

z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2,

internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských

sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení

spotřebitelských sporů on-line).

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou

kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce

vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o

ochraně spotřebitele.

X. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud

vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí

právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných

právních předpisů.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §

1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně

rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží

prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich

část bez souhlasu prodávajícího.

4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do

internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při

využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho

provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit

neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící

internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým

způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. 

5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského

zákoníku.

6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě

a není přístupná.

7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou

dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.10.2020